Artikler

 • 14.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Offentligrettslig erstatningsansvar

  Kan stat og kommune bli erstatningsansvarlig for sine feil?

  Hvilke erstatningsrettslige regler og prinsipper gjelder?

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Yrkesskadeerstatning for kvikksølvskade

  I en dom for Høyesterett ble det gitt yrkesskadeerstatning for yrkessykdom til en tannhelsesekretær.

  Hun var påført hjerneskade som følge av langvarig eksponering for kvikksølv i sitt arbeid.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Ikke erstatning etter bilansvarsloven

  Ikke erstatning etter bilansvarsloven når avdøde har begått selvmord.

  I sak for Høyesterett om tap av forsørger var det ubestridt at sjåføren begikk selvmord.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Årsaksammenheng mellom vaksine og skade

  Høyesterett kom til at spørsmålet var om sykdommen multipel sklerose (MS) kunne være forårsaket av MMR vaksine.

  Det ble fastslått at lovens krav til årsakssammenheng var oppfylt, og at staten v/Pasientskadenemnda var erstatningsansvarlig.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Bevisbyrde ved promillekjøring

  Høyesterett har truffet beslutning om lovanvendelsen under straffutmålingen.

  Når tiltalte påberopte seg opplysninger som er underlagt taushetsplikt må han enten fremlegge disse eller frita for taushetsplikten.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom

  Det er avsagt enstemmig dom i Høyesterett om manglende informasjon.

  Spørsmålet var om risiko for fremtidig sykdom utgjorde svikt ved ytelse av helsehjelp vedrørende smerte i brystregion og arm som ga rett til erstatning etter pasientskadeloven.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Hva er viktig når det skjer en trafikkulykke

  Hva er det viktig å vite når det skjer en trafikkulykke?

  Alle motorvogner er trafikkforsikret.

  Den som blir påført skade av en motorvogn holdes skadesløs av skadevolderens forsikringsselskap uavhengig av skyld. Uforsikrede biler er dekket gjennom en pool mellom alle forsikringsselskap som driver med bilforsikring.

  Når først ulykken er ute oppstår en rekke spørsmål som man søker svar på.
  Ved personskader skal alltid politiet tilkalles. Et det vitner til stede få tak i deres navn og adresse, telefonnummer. Ta også bilder som kan brukes som dokumentasjon. Hvis du er ute av stand til å skrive skademeldingen be politiet om hjelp.

  Les mer
Hjemmeside opprettet av