Bevisbyrde ved promillekjøring

Høyesterett har truffet beslutning om lovanvendelsen under straffutmålingen. Når tiltalte påberopte seg opplysninger som er underlagt taushetsplikt må han enten fremlegge disse eller frita for taushetsplikten, slik at påtalemyndigheten kan innhente beviset.
 
 

0