Fall fra yrkesbil – ansett som yrkesskade

I dom fra Høyesterett av 14. februar 2012 (HR-2012-326-A) hadde en sjåfør ved avstigning fra en tankbil falt ned 1,5 m og fått en varig skade i skulderen.

Høyesterett kom til at dette var en skade som omfattes av bilansvarsloven § 4.

Det var altså ikke grunnlag for å bebreide sjåførens opptreden.

0