Hva er viktig når det skjer en trafikkulykke

Hva er det viktig å vite når det skjer en trafikkulykke?

Alle motorvogner er trafikkforsikret.

Den som blir påført skade av en motorvogn holdes skadesløs av skadevolderens forsikringsselskap uavhengig av skyld. Uforsikrede biler er dekket gjennom en pool mellom alle forsikringsselskap som driver med bilforsikring.

Når først ulykken er ute oppstår en rekke spørsmål som man søker svar på.
Ved personskader skal alltid politiet tilkalles. Et det vitner til stede få tak i deres navn og adresse, telefonnummer. Ta også bilder som kan brukes som dokumentasjon. Hvis du er ute av stand til å skrive skademeldingen be politiet om hjelp.

Oppsøk lege

Oppsøk lege så snart som mulig. Pass på at de plager du har blir nøyaktig nedtegnet i legejournalen. Er du påført nakkeslengskade er det viktig at du får den påvist innen 72 timer. I motsatt fall kan du risikere at den ikke blir akseptert som nakkeslengskade. I tiden etter ulykken bør du jevnlig gå til lege, fysioterapeut eller kiropraktor. En korrekt og utførlig legejournal er et viktig bevis i en erstatningssak.

Skaff deg dokumentasjon

Du har i mange tilfeller krav på erstatning for alle ekstra kostnader du har hatt som følge av ulykken. For å dokumentere kravene dine bør du ta vare på alle kvitteringer fra lege , fysioterapeut, kiropraktor, apotek, osv. Det kan være fornuftig å lage din egen dagbok der du beskriver din helsemessige utvikling og noter gjerne ned hva legen eller behandle.

Ta kontakt med advokat

Det kan være fornuftig å kontakte advokat snarest mulig, slik at vedkommende bistår deg fra starten. Når du har engasjert advokat plikter advokaten å sørge for at rettigheter du har fra forsikring og trygd ikke går tapt, og at du får det du har krav på. For at advokaten skal kunne danne seg et bilde av personskaden er det nødvendig å innhente journaler fra de leger og sykehus som har hatt deg til behandling. Legene har taushetsplikt, og for at advokaten skal få opplysningene, er det nødvendig at du gir ham en skriftlig fullmakt til å innhente disse. Advokaten utsteder fullmaktsskjemaet som du må undertegne.
Forsikringen dekker i prinsippet utgifter til juridisk bistand
Husk frist for å sende skademelding

Har du vært utsatt for en skade eller ulykke, har du plikt til å melde fra forsikringsselskapet så snart du har fått kunnskap om skaden. Fra dette tidspunkt løper en 1 års frist. Det er derfor viktig at du tar kontakt med ansvarlig forsikringsselskap slik at det opprettes en skadesak.
Legeerklæringer/spesialisterklæringer er nødvendige for å fastsette ménerstatning/ulykkeerstatning.

Menerstatning og krav etter ulykkesforsikring fastsettes på grunnlag av en varig medisinsk invaliditetsgrad. Denne må fastsettes av en spesialist i en spesialisterklæring. Dette kan først gjøres etter 1 år og når skaden har stabilisert seg og er å betegne som varig.

Medisinsk invaliditet uttrykker tap av livsutfoldelse, f. eks. at man ikke gå i skog og mark slik man kunne før ulykken. Dette betales i form av ménerstatning, og forutsetter minst 15 % medisinsk invaliditet. I ulykkesforsikring gis det erstatning på grunnlag av lavere prosentsats medisinsk invaliditet.

Valget av spesialist kan ha stor betydning for utfallet av din sak, og selve valget bør skje i samarbeide med din advokat.

Hvilken betydning får ditt økonomisk tap

Blir du sykmeldt på grunn av skaden/ sykdommen, har du normalt krav på sykepenger fra folketrygden. Disse kan løpe i inntil ett år fra du ble sykmeldt og gir 100 % dekning av din faste lønn: Vilkåret er at du har fått din arbeidsevne nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. Avgjørende er hvor mye skaden eller sykdommen har påvirket dine muligheter til å være i inntektsgivende arbeid. Eventuelt tap av overtidsgodtgjørelse eller bonus, blir ikke dekket av sykepengeordningen. Dermed kan det oppstå et lønnstap som du har krav på å få dekket av forsikringsselskapet.
Etter maksdato for sykepenger må det søkes om arbeidsavklaringspenger.
Arbeidsavklaringen utgjør ca. 66 % av tidligere inntekt og mange opplever derfor et betydelig inntektstap ved overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger.

Dersom skaden blir varig kan det bli aktuelt å søke om uførepensjon.
Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Inntektstap skal derfor dekkes av ansvarlig forsikringsselskap.

Etter gjeldende rett plikter skadelidte å utnytte de rettigheter som følger av trygdelovgivningen. I en erstatningssak utrykkes dette gjerne slik at trygden ligger i bunnen. Det blir med andre ord det overskytende tapet som kan kreves dekket av forsikringsselskapet.

En trafikkskadesak pågår normalt over flere år. Det skal derfor i utgangspunktet foretas foreløpig delutbetalinger av erstatningen, såkalt à kontoutbetalinger for å dekke opp for blant annet inntektstapet. A kontoutbetalinger må vurderes konkret i hver enkelt sak.

0