KORONA SOM YRKESSYKDOM

KORONA SOM YRKESSYKDOM

Virusepidemien Covid-19 rammet oss og hele verden fra begynnelsen av 2020.

Smitten har for noen ført til alvorlig sykdom med langvarige ettervirkninger, for andre har den medført død, mens den for de fleste har vært harmløs.

Sykdommen har spredt seg på en måte som vi ikke har opplevd tidligere. Vi har
måttet lære oss smittevernregler og innrette våre liv etter dette.

For arbeidslivet har hjemmekontor vært innført der dette har vært mulig. Likevel er det mange yrker hvor fysisk kontakt med andre personer er nødvendig for å kunne gjøre jobben.

Utøvere av disse yrkene er ekstra utsatt for smitte. Regjeringen har derfor endret yrkesskadereglene således at Korona og Covid-19 skal føyes til listen over de sykdommer som godkjennes som yrkessykdom. Denne endringen er innført med virkning fra 1. mars 2020.

KORONA SOM YRKESSYKDOM

Virusepidemien Covid-19 rammet oss og hele verden fra begynnelsen av 2020.

Smitten har for noen ført til alvorlig sykdom med langvarige ettervirkninger, for andre har den medført død, mens den for de fleste har vært harmløs.

Sykdommen har spredt seg på en måte som vi ikke har opplevd tidligere. Vi har
måttet lære oss smittevernregler og innrette våre liv etter dette.

For arbeidslivet har hjemmekontor vært innført der dette har vært mulig. Likevel er det mange yrker hvor fysisk kontakt med andre personer er nødvendig for å kunne gjøre jobben.

Utøvere av disse yrkene er ekstra utsatt for smitte. Regjeringen har derfor endret yrkesskadereglene således at Korona og Covid-19 skal føyes til listen over de sykdommer som godkjennes som yrkessykdom. Denne endringen er innført med virkning fra 1. mars 2020.

Dette innebærer at personer som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner vil ha krav på yrkesskadedekning på tilsvarende måte som for andre yrkessykdommer. Endringen gjelder først og fremst ansatte i helsevesenet, men det er forutsatt at det samme skal gjelde for andre yrker hvor man er særlig utsatt for smittespredning.

Det er ikke presisert hvilke yrkesgrupper det dreier seg om. Den yrkesgruppe som har størst risiko for å bli smittet av koronaviruset er taxisjåfører der det er konstatert nesten 5 ganger så stor risiko som for gjennomsnittet av andre yrker.

Ved godkjent yrkessykdom har du særlige trygderettigheter dersom du faller ut av yrkeslivet i en lengre periode. Disse rettighetene kan være bedre enn de du har hvis sykdommen skyldes forhold utenfor arbeidsplassen. Hvis sykdommen fører til økonomisk tap har du krav på yrkesskadeerstatning.

Det kan være vanskelig å konstatere om jobben er skyld i sykdommen. Arbeidet må innebære en særskilt sykdoms – eller smittefare. Det er Arbeids- og velferdsetaten som i den enkelte sak avgjør om Covid-19 med alvorlige komplikasjoner godkjennes som yrkessykdom.

Det er således ikke nok at du blir smittet av koronaviruset på arbeidsplassen. Vilkåret er at viruset har påført deg alvorlige komplikasjoner.

Alle covid-19 pasienter, uansett yrke som mener at de kan ha blitt smittet på arbeidsplassen, må selv fremme krav om yrkesskadeerstatning både til NAV og til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Det er vanskelig å si hvilke plager som er alvorlige nok til å  berettige til yrkesskadeerstatning. Dersom den ansatte har vært alvorlig syk og sliter med senvirkninger bør vedkommende søke å få godkjent sykdommen som yrkesskade.

For øvrig gjelder det frister for å melde yrkessykdom og yrkesskade, både i forhold til NAV og i forhold til forsikringsselskapet. For yrkessykdommer er utgangspunktet at fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du første gang oppsøkte lege for symptomene for sykdommen.

At sykdommen nå er godkjent som yrkessykdom har betydning både i forhold til forsikringsrettighetene og i forhold til NAV.

Har du fått godkjent Korona/Covid-19 som yrkessykdom av NAV vil du som utgangspunkt få dekket alle dine utgifter til behandling og medisiner som følge av sykdommen. Dette viser seg blant annet gjennom at du har krav på menerstatning og på å få en eventuell uførepensjon beregnet på mer fordelaktig måte enn hva som er tilfelle for ordinær uførepensjon.

Arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere, og godkjennelsen får også betydning for denne forsikringsdekningen. Det innebærer at du også har en forsikringsdekning som skal sikre deg slik at du ikke lider et økonomisk tap selv om sykdommen skulle sette deg ut av stand til å jobbe videre.

Det er fortsatt mye usikkerhet omkring langtidsvirkningene av sykdommen og hvilke økonomiske konsekvenser den kan medføre.

Hvis det oppstår en situasjon hvor det kan være spørsmål om å søke godkjennelse av en sykdom som er forårsaket av Korona, kan det kan være til hjelp å kontakte en advokat som arbeider med yrkesskader. Jeg har lang erfaring med personskader og kan bistå i disse sakene.

Jeg kan bistå deg i din skadesak.

Ta kontakt med meg på sveinharald.foss@yahoo.no eller telefon 928 64 295.

Jeg gir deg en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av din skadesak og kan gi deg informasjon om hva du bør gjøre videre.

Svein-Harald Foss

Tlf. 928 64 295         sveinharald.foss@yahoo.no

 

0