Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom

Det er avsagt enstemmig dom i Høyesterett om manglende informasjon.

Spørsmålet var om risiko for fremtidig sykdom utgjorde svikt ved ytelse av helsehjelp vedrørende smerte i brystregion og arm som ga rett til erstatning etter pasientskadeloven.

Pasienten ble henvist til undersøkelse hos hjertespesialist som konkluderte med at det dreide seg om muskelsmerte (myalgi) ikke om hjerte-eller karsykdom.

Det ble vist til at den som har lidd tap på grunn av pasientskade har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen er å klandre. Det ligger likevel en realitet i at det må foreligge en svikt- ikke enhver skade som forårsakes av helsehjelp gir rett til pasientskadeerstatning.

Ved risiko for fremtidig sykdom gjør særlig hensynet til ikke å skape engstelse
seg gjeldende på en annen måte enn når sykdommen først har inntruffet.
Både hensynet til pasienten selv og til en effektiv utnyttelse av ressursene i helsevesenet tilsier at det ikke foreligger noen generell informasjonsplikt om slik fremtidig risiko. Høyesterett uttaler at det ikke generelt foreligger en plikt til å informere nærmere om risikoen for en sykdom som pasienten ikke har, straks risikoen for denne lidelsen i den aktuelle aldersgruppen er mer enn fem prosent. Det vises her til dom i Rt-1998-1538.

Videre sies at hvorvidt det foreligger informasjonsplikt om risikoen for sykdommer som vil kunne inntre, og som har lignende symptomer som dem pasienten allerede har, må vurderes i det enkelte tilfellet ut fra en faglig vurdering av pasienten og hans tilstand.

0