Yrkesskadeerstatning for kvikksølvskade

I en dom for Høyesterett ble det gitt yrkesskadeerstatning for yrkessykdom til en tannhelsesekretær.

Hun var påført hjerneskade som følge av langvarig eksponering for kvikksølv i sitt arbeid.

Spørsmålet var dels om sykdommen var konstatert før yrkesskade-forsikringsloven trådte i kraft i 1990, og dels om kravet var foreldet. Høyesterett kom til at den sykdommen hun reelt hadde, ikke var konstatert før yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft i 1990.

Erstatningskravet var heller ikke foreldet. Loven kom til anvendelse på de skader og sykdommer som konstateres fra og med 1990 så fremt de var ukjente på skjæringstidspunktet.

Det betyr at de skadelidte som først får stilt riktig diagnose etter lang tid kan bli bedre økonomisk stilt enn de skadelidte som med samme sykdom fikk den riktige diagnosen stilt raskere

0