Praktisk informasjon

Får jeg dekket utgifter til advokat?

Forsikringsselskapene er forpliktet til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Det er også mulighet for fri rettshjelp fra det offentlige etter nærmere fastsatte vilkår.

Ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger om muligheter for dekning av advokatutgifter. 

 

 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine utgifter til advokatbistand.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.

Fri sakførsel er rettshjelp i saken som går for domstolene.

Hvis du har behov for fri rettshjelp kan du henvende deg til en advokat i nærheten av ditt bosted eller til fylkesmannen.

Det er en forutsetning for fri sakførsel at du ikke har en forsikring som dekker rettshjelpen.

 

 

 

Hvem kan få fri rettshjelp?

Du kan få fri rettshjelp hvis din bruttoinntekt og formue er under bestemte grenser.

Inntektsgrensen er:

Bruttoinntekt kr. 246.000 for enslige og kr. 369.000 pr. år for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Du kan ikke få fri rettshjelp hvis du har formue over kr. 100.000. Men eier du egen bolig holdes ligningsverdien utenfor ved vurderingen av formuens størrelse.

 

 

 

I hvilke saker kan du få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp gis som hovedregel i følgende sakstyper:

 • Trygd og pensjon
 • Ekteskap, separasjon og skilsmisse
 • Felleseieskifte mellom ektefeller
 • Barnefordeling, samvær og bidragsplikt
 • Erstatning for personskade
 • Oppsigelse eller utkastelse av bolig
 • Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i:

 • Barnevernssaker for fylkesnemnda for sosiale saker
 • Saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • Saker om militærnekting
 • Saker om tvangsekteskap
 • Saker der voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • For å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • For å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

 

 

 

Egenandel

I saker med fritt rettsråd er egenandelen en gang den offentlige salærsatsen:  kr. kr. 1.060 + 25 % m.v.a. fra 01.01.20

I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 % av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen).

Det er advokaten som krever inn egenandelen.

 

 


Rettshjelp i straffesaker

Ved hovedforhandling skal tiltalte normalt ha offentlig oppnevnt forsvarer i straffesaker. Det innebærer bl.a. at staten betaler utgiftene til advokat. Ett av unntakene er trafikksaker.

Så vidt mulig skal siktede ha forsvarer i det rettsmøte som holdes til avgjørelse av varetektsfengsling. Han skal ha forsvarer så lenge han er fengslet. Behandles saker i såkalte tilståelsessaker forutsettes for fri rettshjelp at det straffbare forhold medfører minst 6 mnd. fengsel.

Når siktede skal ha forsvarer etter reglene i straffeprosessloven skal retten oppnevne offentlig forsvarer for ham. Normalt vil siktede ha krav på å få oppnevnt den forsvarer han ønsker.

 

 

 

Våre timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid har vår virksomhet følgende timepriser:

Advokat fra kr. 1.800 + 25 % m.v.a. til kr. 2.300 + 25 % m.v.a

.For fri rettshjelp er timesatsen kr. 1.060 + m.v.a.

 

 

 

Øvrige alternativer

Dekning av rettshjelpsutgifter omfattes av flere av dine forsikringer.

Innboforsikringen kan du bruke i en rekke saker. Det fremgår av vilkårene hvilke rettsområder som ikke dekkes. Forsikringen dekker dine utgifter til rettshjelp både i tvister for retten og utenom. Du må betale en egenandel.

Den utgjør som oftest kr. 4.000+ 20 % av de overskytende utgifter

Som eksempel betyr det at med utgifter på kr. 20.000 betaler du først grunnegenandel på kr. 4.000.

Deretter betaler du 20 % av resterende beløp på kr. 16.000. Samlet egenandel blir da kr. 7.200.

 

 

 

Reiseforsikring

Her dekker flere forsikringsselskaper dine rettshjelpsutgifter uten egenandel inntil kr. 100.000.

I utgangspunktet dekkes kun dine egne utgifter til rettshjelp. Hvis du blir dømt til å betale motpartens omkostninger må du betale disse selv. Det finnes forsikringer som gjør unntak fra denne regelen.

 

 

 

Hvilken part skal betale advokatenes salær?


Utenrettslig er regelen at den som engasjerer advokat selv må dekke sin egen advokats salærkrav. (advokaten bør på forhånd ha undersøkt hvilke muligheter du har for dekning gjennom fri rettshjelp eller forsikring)

For tvister som behandles i retten har tvisteloven regler om saksomkostninger.

Hovedregelen er at den som vinner saken i det vesentlige skal ha dekning for sine saksomkostninger av motparten.

Kontakt oss for bistand innen erstatningssaker


928 64 295

sveinharald.foss@gmail.com

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av