Pasientskade og erstatning

Pasientskadeerstatning ved pasientskade

Hvis du er påført skader som følge av medisinsk behandling utført av helsepersonell kan du ha krav på erstatning. Både offentlige og private helseinstitusjoner er omfattet av ordningen med pasientskadeerstatning slik at du får støtte på veien tilbake til livet.

 


Slik får du hjelp med pasientskadeerstatning

Det kan være vanskelig å gjennomføre en juridisk sak alene. Du må vite hva du må ha med skriftlig i din søknadsprosess, forholde deg til det juridiske, i tillegg til at det allerede kan være en krevende situasjon å stå i for deg som er utsatt for en pasientskade.

Våre advokater har lang erfaring med pasientskadeerstatning og kjenner til hva som kreves for å få erstatning. Vi har støttet mange personer i prosessen med å få gjennomslag for pasientskadeerstatning de har krav på og ønsker å hjelpe deg i din prosess.

Utgifter til advokatbistand vil normalt bli dekket i forbindelse med arbeid med erstatningsutmålingen, og å få vurdert din sak er helt gratis og uforpliktende.

Du kan kontakte oss ved å fylle ut vårt kontaktskjema for pasientskadeerstatning, eller bruke informasjonen til høyre.

 

 

Hva er en pasientskade?

Pasientskade er en personskade påført under behandling i helseinstitusjon, under ambulansetransport, eller ved annen behandling av helsepersonell.

Reglene om pasientskade finnes i Lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven) av 15.06.2001 nr. 53.

Har du vært utsatt for en pasientskade har du krav på pasientskadeerstatning når skaden skyldes:

  • Svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes
  • Ved teknisk svikt av apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp
  • Ved smitte eller infeksjon når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom
  • Ved vaksinasjon
  • Ved forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler

Du kan også tilkjennes pasientskadeerstatning hvis du er påført en særlig stor og uventet skade som ikke er utslag av en risiko som pasienten må akseptere.

Det er videre et krav om årsakssammenheng mellom feilbehandlingen og skadene du er påført.

 

 

Har du krav på pasientskadeerstatning?

Erstatningskrav etter en pasientskade behandles av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som er et forvaltningsorgan. Det forventes at de foretar en objektiv vurdering av saken. De opptrer således både som rådgiver og den som skal avgjøre søknaden om erstatning. Det er således mange skadelidte som opplever NPE som motpart.

NPE ble opprettet for at det skulle bli enklere for skadelidte å få erstatning ved at de skulle slippe å tviste med sykehus, leger m.fl. Du kan ha krav på pasientskadeerstatning.

 


Jeg hjelper deg med prosessen som kan være tung å kjempe mot NPE

Hvis NPE aksepterer å påta seg ansvar i saken og erkjenner at du er utsatt for en pasientskade, dekker NPE normalt nødvendige og rimelige salær for advokaten ved erstatningsberegningen.

Reglene om erstatningsutmålingen kan være kompliserte for den som ikke arbeider med personskader. Jeg har de beregningsverktøy som er nødvendig og erfaring med beregning av ditt tap. Ofte vil NPE’s tilbud være lavere enn det du egentlig har krav på. Jeg kan bistå deg i denne prosessen, slik at du får den erstatning som du faktisk har krav på.

Etter pasientskadeloven har du krav på erstatning for ditt økonomiske tap etter en pasientskade. Dette omfatter erstatning for påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige utgifter som skaden har påført deg. Hertil kommer krav på ménerstatning hvor skaden har medført en varig og medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Tap under kr. 5.000 dekkes ikke av NPE. Det må foreligge et økonomisk tap over kr. 5.000 før du kan ha krav på erstatning. Det er viktig at du kan dokumentere de utgifter som skaden medfører.

 

 

Hvordan behandles en pasientskadesak?

Saken meldes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) så snart du mener at dine plager skriver seg fra en pasientskade. Snakk gjerne med din fastlege om dette.

Det er viktig at dine plager kan dokumenteres. Det er viktig at legen registrerer dette i sin journal.

Så snart saken er registrert hos NPE vil de innhente en uttalelse fra sykehuset eller annet behandlingssted. I sin vurdering benytter NPE sine rådgivende leger som utarbeider sine vurderinger på grunnlag av den skriftlige dokumentasjon som foreligger. NPE innkaller ikke pasienten til undersøkelse. På grunnlag av disse vurderingene treffer NPE sine vedtak. Hvis vedtaket går ut på at NPE påtar seg ansvar i saken sendes saken videre til utmåling av erstatningen. NPE vil normalt meddele pasienten eller dennes advokat at de fra dette tidspunkt dekker advokatbistand.

På grunnlag av det fremsatte krav og den dokumentasjon som foreligger vil NPE utarbeide et vedtak om erstatningens størrelse. Dette vedtaket kan påklages.

Hvis kravet avslås helt eller delvis kan saken innklages for Pasientskadenemnda.

Dersom resultatet i nemnda blir avslag kan saken bringes inn for domstolene. Når saken er kommet til retten vil rettshjelpforsikring kunne benyttes til å dekke saksomkostningene.

 

 

Advokatbistand i pasientskadesaker

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et forvaltningsorgan. Advokatutgifter dekkes i prinsippet ikke, idet organet i utgangspunktet skal gi deg en objektiv vurdering av din sak. Det er først etter at det er truffet vedtak om at NPE påtar seg ansvar at advokatutgifter blir dekket. Når NPE har påtatt seg ansvar skal det beregnes erstatning. I denne fasen dekkes normalt utgifter til advokat. Før dette tidspunkt må skadelidte dekke advokatutgifter selv.

Dersom du påklager et ansvarsvedtak vil utgifter til advokat dekkes dersom du vinner frem med klagen Hvis klagen ikke fører frem er hovedregelen at du ikke får dekning for advokatutgiftene.

Etter endelig vedtak i Pasientskadenemnda kan saken bringes inn for domstolene. Der vil du kunne få dekning for egne advokatutgifter gjennom din innboforsikring. For øvrig gjelder tvistelovens regler om saksomkostninger.

Jeg kan hjelpe deg med saken i alle ledd, inklusive å prosedere saken for deg i retten.

Ikke nøl med å kontakt oss.

Kontakt oss for pasientskadeerstatning

Kontakt for bistand innen pasientskade-erstatning


928 64 295

sveinharald.foss@gmail.com

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av