Trafikkskade og erstatning

Trafikkskader og erstatning ved trafikkskade

Alle biler, busser og motorsykler er pålagt å være ansvarsforsikret i henhold til bilansvarsloven. Forsikringen skal dekke skade som kjøretøyet volder når det oppstår trafikkskade. Dersom du er påført en trafikkskade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse gjennom forsikringen. Hvis eier av motorvogn ikke har tegnet forsikring vil Trafikkforsikringsforeningen betale erstatning til den som har rett til erstatning. Dette er en pool bestående av de forsikringsselskap som forsikrer motorvogner. Sammen betaler disse selskapene gjennom trafikkforsikringsforeningen de skader som skulle ha vært dekket gjennom ansvarsforsikring. Du kan ha krav på trafikkskadeerstatning.

 


Frist for å melde en trafikkskade til forsikringsselskapet

I utgangspunktet mister du krav på erstatning dersom du ikke melder en trafikkskade til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadedato. Uavhengig av denne meldefristen løper det en foreldelsesfrist på 3 år fra den dag du ble klar over at du er påført en trafikkskade som følge av ulykken. Fristen avbrytes enten ved at forsikringsselskapet samtykker i det eller at det tas ut forliksklage eller stevning.

 


Hva kan du kreve erstattet?

Du har krav på erstatning for det økonomiske tap du har hatt og som du fortsatt vil ha som følge av en trafikkskade. Det gjelder inntektstap og eventuelt tap av pensjon på grunn av reduserte pensjonspoeng, samt ekstrautgifter som følge av skaden. Hertil kan du kreve menerstatning for en trafikkskade.

 

a) Inntektstap

Det er differansen mellom inntekt før og med skaden som kan kreves erstattet.

Så lenge du mottar sykepenger får du normalt dekket ditt lønnstap 100 %. Dersom du er arbeidsufør etter at sykepengeperioden er utløpt vil du kunne kreve ditt inntektstap dekket av forsikringsselskapet. Ytelser fra NAV eller fra kommunen i samme periode skal gå til fradrag.

Du har også krav på dekning av differansen mellom verdien av den arbeidsinnsats du gjorde i hjemmet før skaden og den arbeidsinnsats du kunne gjøre etter at skaden var påført.

 

b) Utgifter

Du kan kreve erstattet alle ekstrautgifter som du har hatt og vil få som følge av trafikkskaden. Forutsetningen er at du ikke har fått dekning av det offentlige. Det kan være ødelagte klær og briller, utgifter til legebehandling, fysikalsk behandling, medisiner, transport m.v. Ved alvorlige skader vil du kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn, tilpasning av bolig m.v. Det er viktig at alle utgifter kan dokumenteres ved kvitteringer.

 

c) Menerstatning

Menerstatning vil du kunne kreve hvis du er påført varig og betydelig skade. Erstatningen skal gi en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse.

Menerstatning forutsetter at du er påført en varig skade. Det kreves at du har fått fastsatt en medisinsk invaliditet på minst 15 % av en spesialist. Slik fastsettelse kan ikke skje før det er forløpt minst 1 år etter skaden. Vanligvis vil det ta 2-3 år før skaden har stabilisert seg tilstrekkelig til at det kan avgjøres hvorvidt den vil bli varig.

 

d) Tap i alderspensjon

Eventuelt tap i alderspensjon kan du kreve hvis skaden vil føre til redusert opptjening av pensjonspoeng.

 

 

Fagfeltet er omfattende, og det kreves erfaring og kompetanse for å vite hvilke erstatningsordninger som er tilgjengelig og aktuelle for hver enkelt sak. Vi har spisskompetanse innen trafikkskadeerstatning og det er helt uforpliktende å henvende seg til oss.

Kontakt oss ved trafikkskade for erstatning

Kontakt for bistand innen trafikkskade-erstatning


928 64 295

sveinharald.foss@gmail.com

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av