Voldsoffererstatning

Kan du kreve voldsoffererstatning?


Har du lidd skade som følge av en straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning og kompensasjon for tort og svie.

Vi hjelper deg med din sak slik at du kan få den erstatningen du har krav på.

Du får hjelp og støtte i prosessen, og ved å fylle ut skjemaet får du en vurdering av din sak om voldsoffererstatning og videre bistand.

 


Eksempel på voldsoffererstatning

En kvinne som var utsatt for voldtekter og mishandling av sin samboer i 9 mnd ble tilkjent oppreisning av lagmannsretten med kr. 270.000. Kontoret for voldsoffererstatning betalte etter søknad kr. 738.000 i ménerstatning. Spørsmålet om erstatning for tap av inntekt og utgiftsdekning er under behandling i ny søknad da det viste seg at kvinnen ikke lenger er i stand til å arbeide. Samboeren ble i lagmannsretten dømt til 21 års forvaring.

 


Hvordan går du frem med voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning kan kreves gjennom kontoret for voldsoffererstatning, i tillegg til direkte fra gjerningsmannen.

Selv om kontoret er et offentlig forvaltningsorgan oppleves det av mange erstatning søkere som motpart fremfor et nøytralt og rettledende organ. Prosessen med å få voldsoffererstatning kan også være både komplisert og krevende. God støtte av fagfolk i slike prosesser øker sannsynligheten for at du får den fulle erstatningen du har krav på. Du får også dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter kontoret for voldsoffererstatning gir medhold i krav om voldsoffererstatning.

Du har rett på voldsoffererstatning når du har vært utsatt for en straffbar handling, og som hovedregel må den straffbare handlingen krenke livet, helsen eller friheten.

Den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet og du må kreve at kravet om erstatning tas med i straffesaken mot gjerningsmannen. Du kan ha krav på erstatning fra staten selv om gjerningsmannen er ukjent, eller om politiet har henlagt saken.

Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at du har vært utsatt for den straffbare handlingen som det søkes voldsoffererstatning for.

Du kan ha krav på erstatning både ved psykisk og fysisk vold i ekteskap/samboerforhold, samt andre tilfeller. Både grove og mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkelte. Det finnes eksempler på saker hvor erstatning har blitt tilkjent for tilsynelatende mindre alvorlige handlinger som:

  • Trusler og trakassering
  • Beføling
  • Tannskader
  • Slag i ansiktet
  • Dyttet i bakken

 

 

Hva kan du kreve erstattet som voldsoffer?

Erstatning for inntektstap

Du kan kreve erstatning for inntektstap som følge av skaden. Dette gjelder både tap som du har lidt i tidsrommet fra den straffbare handlingen ble utført til i dag og tap av fremtidig inntekt.

 

Erstatning for tapt livsutfoldelse (ménerstatning)

Har du rett på voldsoffererstatning kan du kreve ménerstatning dersom skaden er varig og betydelig. Det vil bli fastsatt en prosentvis grad av varig medisinsk invaliditet, og denne må overstige 15% om du skal ha krav på ménerstatning. Mènerstatning skal være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse.

 

Erstatning for oppreisning

I tillegg til ménerstatning kan du ha krav på erstatning for oppreisning som skal dekke skade av ikke-økonomisk art. Erstatningen fastsettes skjønnsmessig til et beløp som finnes rimelig for den voldte tort og smerte som voldsofferet har vært utsatt for.

 

Erstatning for skader på eiendeler

Hvis du har rett på voldsoffererstatning kan du også kreve erstatning for skader på klær og andre utgifter som følge av den straffbare handlingen.

 

Det kan være mye du kan kreve erstatning for, men som du kanskje ikke vet selv. Vi hjelper deg med dette slik at du har best utgangspunkt for å få det erstatningsbeløpet du faktisk har krav på fremfor å ikke få erstatning eller mindre enn du skulle ha hatt.

 


Utbetaling av erstatning

Når staten betaler erstatning i saker om voldsoffererstatning har det sammenheng med at det kan være vanskelig å få betaling fra gjerningsmannen. Ofte vil det ikke være penger å hente hos gjerningsmannen.

Staten har regressrett mot skadevolderen i den utstrekning det utbetales erstatning etter lov om voldsoffererstatning.

 

 

Kan personskade påført ved vold i utlandet kreves dekket?

Hovedregelen er at voldsoffererstatning ytes når den skadevoldende handling har funnet sted i Norge. Dersom det finnes tilsvarende organ som Kontoret for voldsoffererstatning i utlandet må erstatning søkes der.

 

 

Foreldelse av erstatningskrav

Erstatningskrav er gjenstand for foreldelse. Utgangspunktet er at kravet foreldes 3 år etter at skadelidte er blitt kjent med skaden. Det er særlige regler dersom erstatningskravet fremsettes under en straffesak. Reglene om foreldelse er kompliserte og det må vurderes nøye om erstatningskravet er foreldet. Vi vurderer din sak gratis.

 

 

Betaling av utgifter til advokat

I voldsoffersaker er det mulig å søke om fri rettshjelp. Advokaten kan i mange saker søke seg oppnevnt av retten som bistandsadvokat, selv om saken ikke føres for retten. Det er da retten som betaler advokatens salær.

Når Kontoret for Voldsoffererstatning gir medhold i krav om voldsoffererstatning vil organet også akseptere å betale rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Ta kontakt med oss for å få din sak vurdert gratis av oss.

Kontakt oss angående voldsoffererstatning

Kontakt for bistand innen voldsoffer-erstatning


928 64 295

sveinharald.foss@gmail.com

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av