Voldsoffer erstatning

Kan du kreve voldsoffererstatning?

Har du lidd skade som følge av en straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning og kompensasjon for tort og svie.

Vi hjelper deg med din sak slik at du kan få den erstatningen du har krav på.

Du får hjelp og støtte i prosessen, og ved å fylle ut skjemaet får du en vurdering av din sak og videre bistand.

Eksempel på voldsoffererstatning

En kvinne som var utsatt for voldtekter og mishandling av sin samboer i 9 mnd ble tilkjent oppreisning av lagmannsretten med kr. 270.000. Kontoret for voldsoffererstatning betalte etter søknad kr. 738.000 i ménerstatning. Spørsmålet om erstatning for tap av inntekt og utgiftsdekning er under behandling i ny søknad da det viste seg at kvinnen ikke lenger er i stand til å arbeide. Samboeren ble i lagmannsretten dømt til 21 års forvaring.

Ta kontakt med oss for få din sak vurdert.

Kontakt oss angående voldsoffererstatning

Hvordan går du frem med voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning kan kreves gjennom Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatning kan også kreves direkte fra gjerningsmannen.

Selv om kontoret er et offentlig forvaltningsorgan oppleves det av mange erstatningssøkere som motpart fremfor et nøytralt og rettledende organ.

Du har rett på voldsoffererstatning når du har vært utsatt for en straffbar handling. Som hovedregel må den straffbare handlingen krenke livet, helsen eller friheten.

Den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet. Likeledes må du kreve at kravet om erstatning tas med i straffesaken mot gjerningsmannen.

Du kan ha krav på erstatning fra staten selv om gjerningsmannen er ukjent. Du kan også ha rett til erstatning selv om politiet har henlagt saken.

Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at du har vært utsatt for den straffbare handlingen som det søkes voldsoffererstatning for.

Du kan ha krav på erstatning ved psykisk vold i ekteskap/samboerforhold.

Mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkelte. Det finnes eksempler på saker hvor erstatning har blitt tilkjent for tilsynelatende mindre alvorlige handlinger som:

  • Trusler og trakassering
  • Beføling
  • Tannskader
  • Slag i ansiktet
  • Dyttet i bakken

Hva kan du kreve erstattet som voldsoffer?

Hvis du har rett på voldsoffererstatning kan du kreve erstatning for skader på klær og andre utgifter som følge av den straffbare handlingen.

Du kan også kreve erstatning for inntektstap som følge av skaden. Det gjelder tap som du har lidt samt tap i fremtidig inntekt.

Har du rett på voldsoffererstatning kan du kreve ménerstatning dersom skaden er varig og betydelig. Det vil bli fastsatt en prosentvis grad av varig medisinsk invaliditet. Hvis den medisinske invaliditet er lavere enn 15 % har du ikke krav på ménerstatning. Mènerstatning skal være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse.

I tillegg til ménerstatning kan du ha krav på erstatning for oppreisning som skal dekke skade av ikke-økonomisk art. Erstatningen fastsettes skjønnsmessig til et beløp som finnes rimelig for den voldte tort og smerte som voldsofferet har vært utsatt for.

Kontakt oss angående voldsoffererstatning

Utbetaling av erstatning

Når staten betaler erstatning i saker om voldsoffererstatning har det sammenheng med at det kan være vanskelig å få betaling fra gjerningsmannen. Ofte vil det ikke være penger å hente hos gjerningsmannen.

Staten har regressrett mot skadevolderen i den utstrekning det utbetales erstatning etter lov om voldsoffererstatning.

Kan personskade påført ved vold i utlandet kreves dekket?

Hovedregelen er at voldsoffererstatning ytes når den skadevoldene handling har funnet sted her i riket.

Dersom det finnes tilsvarende organ som Kontoret for voldsoffererstatning i utlandet må erstatning søkes der.

Foreldelse

Erstatningskrav er gjenstand for foreldelse. Utgangspunktet er at kravet foreldes 3 år etter at skadelidte er blitt kjent med skaden. Det er særlige regler dersom erstatningskravet fremsettes under en straffesak. Reglene om foreldelse er kompliserte. Det må vurderes nøye om erstatningskravet er foreldet. Jeg vil vurdere om du har en sak.

Betaling av utgifter til advokat

I voldsoffersaker er det mulig å søke om fri rettshjelp. Advokaten kan i mange saker søke seg oppnevnt av retten som bistandsadvokat, selv om saken ikke føres for retten. Det er da retten som betaler advokatens salær.

Når Kontoret for Voldsoffererstatning gir medhold i krav om voldsoffererstatning vil organet også akseptere å betale rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Ta kontakt med oss for å få din sak vurdert gratis av oss.

Kontakt oss angående voldsoffererstatning