Yrkesskade og erstatning

Slik får du yrkesskadeerstatning og oppreisning ved yrkesskade

Yrkesskade defineres som en skade eller sykdom som skyldes en plutselig ytre begivenhet (ulykke) som skjer i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. Både fysiske og psykiske skadefølger dekkes av yrkesskadebegrepet.

Du kan ha krav på yrkesskadeerstatning, og ved å fylle ut skjemaet får du en vurdering av din sak og videre bistand. Få hjelp med yrkesskadeerstatning.
 

Vurderingene i yrkesskadesaker kan være svært kompliserte. Det gjelder så vel juridiske som medisinske problemstillinger. Det kan være en fordel å la seg bistå av en advokat som arbeider med yrkesskader.

En yrkesskade kan være forvoldt av skade eller sykdom som følger av en arbeidsulykke. Skadebegrepet omfatter også dødsfall.
For at skaden skal være en yrkesskade må den være forvoldt ved en plutselig og uventet hendelse på arbeidsplassen i arbeidstiden. Både fysiske og psykiske skadefølger dekkes av yrkesskadebegrepet.

Eksempler på yrkesskade kan være skade som oppstår ved at arbeidstaker glir på glatt underlag, fall fra stor høyde eller eksplosjoner.

I tillegg kan du få dekning for enkelte former for yrkessykdom som likestilles med yrkesskade. Eksempler på sykdommer som kan utgjøre en yrkessykdom er løsemiddelskader, sykdommer som følge av asbest eksponering, forgiftning eller kjemisk påvirkning, allergiske hud- og lungesykdommer, stråleskader og hørselsskader.

Hvilke sykdommer som er likestilt med yrkesskader kan du finne i «Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade».

 

 

Dekning for økonomisk tap

Ved yrkesskade skal du ha dekning for ditt fulle økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg kan du ha krav på dekning av ikke-økonomisk tap, såkalt ménerstatning som skal kompensere for tapt livsutfoldelse.

Du skal stilles i samme situasjon som om skaden ikke hadde inntruffet. Ved yrkesskader skilles det mellom påført økonomisk tap og fremtidig økonomisk tap. Det påførte tapet beregnes konkret og utgangspunktet er krav om full erstatning.

Det fremtidige tapet ved yrkesskade beregnes imidlertid, etter en standardisering fastsatt i forskrift.

Din arbeidsgiver er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Forsikringsselskapet overtar behandlingen av skadesaken og blir din motpart.

 

NAV og forsikringsselskap

 

Man må forholde seg til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap ved yrkesskader. Fra NAV vil du ha krav på ulike trygdeytelser. Forsikringsselskapet vil dekke overskytende tap opp til full dekning.

 

Hovedtariffavtalen

 

Du kan i yrkesskadetilfellene også ha krav på erstatning gjennom Hovedtariffavtalen hvis du er ansatt i en kommune eller i staten. I tillegg kan du har krav på erstatning under ulykkesforsikringer som du har tegnet selv eller som inngår i kollektive ordninger.

 

Få bistand ved yrkesskade

 

Vurderingene i yrkesskadesaker kan være svært kompliserte. Det gjelder så vel juridiske som medisinske problemstillinger. Det kan være en fordel å la seg bistå av en advokat som arbeider med yrkesskader.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at det foreligger en yrkesskade.

Pass på at du melder yrkesskaden både til arbeidsgiverens forsikringsselskap og til NAV så tidlig som mulig etter arbeidsulykken. Melder du skaden senere enn 1 år etter yrkesskaden kan NAV nekte å godkjenne skaden som yrkesskade. Har din arbeidsgiver ikke tegnet yrkesskadeforsikring kan du melde skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

 

Sakkyndig

 

Du bør snarest mulig etter skaden oppsøke lege eller annen behandler for å få dokumentasjon på mulige plager etter yrkesskaden. Det er særlig viktig hvor skaden ikke er klart påviselig. Innhenting av spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig kan da bli aktuelt.

Valg av sakkyndig er særdeles viktig da det kan få stor innvirkning på fastsettelsen av medisinsk invaliditet og erstatningsbeløpet. Advokatens medvirkning for å finne en dyktig sakkyndig kan derfor få stor betydning. Vi hjelper deg i din sak for å få yrkesskadeerstatning.

Fagfeltet er omfattende, og det kreves erfaring og kompetanse for å vite hvilke erstatningsordninger som er tilgjengelig og aktuelle for hver enkelt sak. Vi har spisskompetanse innen yrkesskadeerstatning og du kan henvende deg til oss om din sak helt uforpliktende.

Få hjelp med yrkesskadeerstatning

Kontakt for bistand innen yrkesskade-erstatning


928 64 295

sveinharald.foss@gmail.com

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av